Dijalog u Crkvi i u društvu

Podijeli:

U tekstovima ove knjige pod naslovom Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet nastoji se – na temelju socijalnoga nauka Crkve – primjenjivati postkoncilsko dijaloško usmjerenje Katoličke Crkve na konkretnu situaciju u Crkvi i u hrvatskom društvu. Knjiga je podijeljena u tri dijela. Prvi dio pod naslovom Svetački lik blaženoga Alojzija Stepinca dotiče se jednoga od najbolnijih pitanja u povijesti Crkve u Hrvata, to jest suočavanje sa „zaprekama“ u proglašenju svetim blaženoga Alojzija Stepinca. Drugi dio knjige Dijalog u Crkvi kao putokaz posvećen je različitim aktualnim temama unutar crkvenoga života kako u odnosu na opću Crkvu tako i u odnosu na Crkvu u Hrvatskoj. Treći dio knjige Politika u službi općega dobra analizira brojne važne teme za hrvatsku društvenu i crkvenu javnost. Teme su obrađene na temelju postkoncilskoga socijalnog nauka Crkve čije bi bolje poznavanje i konkretna primjena na hrvatske prilike sasvim sigurno spriječilo brojne nesporazume u hrvatskome javnom životu. Središnja nakana ovih tekstova jest, još uvijek nedovoljno poznato „blago socijalnog nauka Crkve“ približiti svakom vjerniku i svakom čovjeku dobre volje u Hrvatskoj.