UGOVOR O KORIŠTENJU SOFTVERA 

sklopljen između korisnika softvera (u daljnjem tekstu: korisnik)

i Kršćanske sadašnjosti d. o. o., Zagreb, Marulićev trg 14, kao nositelja svih prava na softveru

(u daljnjem tekstu: izdavač)

 

1. Predmet je ovog ugovora dozvola za korištenje softvera koji je zaštićen odredbama zakona kao autorsko djelo / intelektualno vlasništvo, a koju čine: računalni program, upute za korištenje, aplikacija eKS.

2. Korisnik postaje strankom ovog ugovora i prihvaća njegove odredbe.

3. Izdavač dozvoljava korisniku neprenosivo pravo korištenja softvera isključivo za osobne potrebe, u skladu s ovim ugovorom. Korisniku je zabranjeno korištenje softvera u komercijalne svrhe.

4. Prava intelektualnog vlasništva i autorska prava na svim dijelovima softvera, navedenim u toč. 1. ovog ugovora, pripadaju izdavaču i drugim osobama koje su navedene u impresumu pojedinih djela i/ili s kojima je izdavač sklopio ugovor.

5. Korisnik ne smije sam, niti smije dozvoliti drugima, da softver u cijelosti ili djelomično mijenjaju ili koristeći pojedina autorska dijela ili njihove dijelove, izrađuju druga djela ili koriste softver na bilo koji način koji je u suprotnosti s ovim ugovorom i mogućnostima (opcijama) koje nudi sam softver.

6. Korisnik ne smije sam, a niti smije dozvoliti drugima da softver u cijelosti ili djelomično reproduciraju, umnožavaju, distribuiraju odnosno komercijalno koriste na bilo koji način.

7. Korisnik koristi softver isključivo na vlastiti rizik. Izdavač ne odgovara za gubitak ili štetu uzrokovanu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe softvera zbog nemogućnosti pristupa mrežnoj stranici izdavača, problema sigurnosne prirode („hakiranja”, virusa i sl) ili bilo kakvih problema s računalom korisnika.

8. Softver postaje dostupan korisniku u cijelosti nakon pokretanja postupka instalacije, što se evidentira na serveru izdavača.

9. Izdavač jamči korisniku da će softver moći koristiti na Android operativnom sustavu.

10. Izdavač će pružiti pomoć korisniku  preko e-maila: eKS.podrska@ks.hr ili telefona 01/6349050, za bilo koji problem vezan za korištenje softvera.

11. Korisnik može ostvariti prava iz ovog ugovora s tim da dokazuje svoj status korisničkim imenom i lozinkom na mrežnoj stranici izdavača.

12. Ako se otkrije da korisnik postupa suprotno odredbama ovog ugovora, ovaj se ugovor automatski raskida, a korisnik je dužan nadoknaditi izdavaču učinjenu štetu.

13. Klikom na polje „prihvaćam uvjete korištenja” korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovog ugovora, te da je upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u slučaju postupanja suprotnog ovom ugovoru.

14. Za rješavanje sporova koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu, a mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

15. Izdavač može u bilo koje vrijeme izmijeniti ili obustaviti uslugu eKS, u cijelosti ili djelomično.

16. Licenca koja se ostvaruje kupovinom kôda za pojedino izdanje vrijedi neograničeno, odnosno do idućeg ažuriranja, promjene uređaja ili sustava korisnikovog uređaja.   

17. Licenca za korištenje digitalnih udžbenika koju korisnik dobiva otisnutog na poleđini korica, vrijedi za tekuću školsku godinu.

Podijeli: