Teološka polazišta i orijentacije u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila

Podijeli:

Knjiga sabire autorova teološka promišljanja kojima nastoji dati konstruktivan prinos boljem razumijevanju sadašnjega crkvenog hoda kroz naše zamršeno vrijeme i biti korisna pomoć osobito teološki zainteresiranim vjernicima. Riječ je o četrnaest priloga, podijeljenih u tri dijela, koji informiraju o pripremi i održavanju Koncila, o njegovoj viziji obnove Crkve, glavnim značajkama crkvenoga otvaranja i dijaloga sa suvremenim svijetom, drugim kršćanima i nekršćanskim religijama te o dosadašnjim fazama u provedbi i recepciji koncilskih dokumenata. Jednako tako čitatelju se otvaraju pogledi na dosadašnje polustoljetno postkoncilsko razdoblje tijekom kojega su se, sa zastojima i iskoracima, mukotrpno probijale i izvlačile kako temeljne linije teološkog razvitka i načina razmišljanja tako i glavni obrisi novoga lica Crkve koje je inicirao Koncil. U dodatku se nalazi tekst koji se bavi najnovijim Papinim zauzimanjem da se ojačaju sinodalne strukture u Crkvi. Drugi vatikanski koncil zacijelo je dar Duha Svetoga i epohalna orijentacija Crkvi našega vremena. Ova knjiga želi prenijeti taj dar Duha Božjega svakom čitatelju i čitateljici, a osobito onima koji se pobliže bave teologijom, da im koncilski nauk bude referentna točka u svemu njihovu proučavanju i istraživanju. Nediljko Ante Ančić, svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije, dr. teologije, dugogodišnji profesor na Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Objavio je brojne publikacije iz područja fundamentalne teologije i o temama Drugoga vatikanskog koncila.